MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Технология -> Водоснабжение

Название:Водоснабжение
Просмотров:180
Раздел:Технология
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Kus q - veevдrgi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s v - vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d k – ava kitsendus koefitsient; [pic]; a - varraste vahekaugus; a=0,05m c – varraste lдbimххt; c=0,01m

Часть полного текста документа:

TALLINNA TEHNIKAULIKOOL Keskkonnatehnika instituut Kursuseprojekt aines Veevarustus (( LINNA VEEVARGI PROJEKT Oppejoud: J. Karu Uliopilane: D.Tarkoev Arvestatud: № arv.r. 960058 TALLINN 1999 SISUKORD Proektiulesanne Veevargiarvutusliku toodangu maaramine Pinnaveehaarde tuubi ja skeemi valik Veehaarde pohielementide arvutus Veehaarde ehitiste vajalike korgusmarkide maaramine Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik Veepuhastusseadme arvutus Veepuhastusjaama korgusskeemi arvutus Uhtevee ja sette vastuvotu ning tootlemise kusimuste lahendamine Veejaotusvorgu arvutus Veetorni korguse maaramine Kasutatud kirjandus Graafiline osa
     VEEVARGI ARVUTUSLIKU TOODANGU MAARAMINE
    Q=?Qmax oop.+Qt ? - jaama omatarvet arvestav koefitsent; ?=1,04 Qmaxoop.-maksimaalne oopaevane tarbijatele antav vooluhulk; Qmax oop.= 100000m3/oop Qt - tuletorje vooluhulk; Qt=5000m3/oop Q=1,04*100000+5000=109000m3/oop=1.26m3/s PINNAVEEHAARDE TUUBI JA VALIK Kaesolev veehaare on projekteeritud uhildatud veehaardena. Veehaare koosneb paisest, kahest isevoolutorust (pikkus 20m, ? 1000mm) ja kaldakaevust. Pais on konstrueeritud raudbetoonist, koonus on valmistatud metallist, mis juhib vee isevoolutorusse. Isevoolutorud asuvad pinnase all. Paise sissevooluava ja kalda sissevoolu avade ees on vored, mis hoiavad ara suuremate osakeste sattumise isevoolutorusse ja eelkambrisse ja samuti on turjevahehdiks lobjaka vastu. Kaldakaev on jagatud kaheks sektsiooniks. Molemad sektsioonid tootavad teineteist soltumata. Sektsioon jaguneb omakorda kaheks kambriks: eelkamber ja imikamber. Kambrite vahel on poorlev soel. Imikambris asuvad pumpade imitorud. Pumplas on 3 pumpa(ABS tsentrifugaalpump, seeria ) Pumplast laheb 2 survetoru (pikkus 20m, ? 1000mm) veepuhastusjaama. VEEHAARDE POHIELEMENTIDE ARVUTUS * Kaldakaevu sissevooluakna pindala A=; Kus q - veevargi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s v - vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d k - ava kitsendus koefitsient; ; a - varraste vahekaugus; a=0,05m
    c - varraste labimoot; c=0,01m
    
     Seega uhe ava vajalik pindala A=8.6m2 Valin vore mootmetega 1700*1700mm. * Poorleva soela arvutus Valin poorleva soela TH-1500, mille tootlikkus on 1-5m3/s, soela elektrimootor AOC2-41-6, voimsus 4kW, poorete arv 970p/min, soela liikumiskiirus 4m/min. * Isevoolutorustiku arvutus Isevoolutorus (malmist), pikkusega 20m, voolukiirused ( kategooria puhul sovit. 0,7...1,5m/s. Veehaarde kasulik labilaskevoime Q=0,5m3/s, kahe isevoolutoru korral . * Isevoolutoru diameetri valik ; * Isevoolutoru sissevooluava labimoot A-sissevooluava pindala A= 1,25 - reostuskoefitsent, q - veevargi arvututuslik toodang; q=21280m3/d=0,246m3/s, v - vee sissevoolukiirus; v=0,4m/s, k - kitsenduskoefitsent; k=1,2 d==2.45m ? 2.5m * Isevoolutoru mudastamise kontroll Mudastumise kontrollimiseks arvutatakse selline jarvevee hagusus, millise puhul antud tingimustel ??0,11 toimub mudastumine. ? - jarvevee hagusus =0,55kd/m3 ? - pohjasetete kaalutud keskmine hudrauliline terasus =0,015m/s u - tera settimiskiirus, V - voolukiirus torus 1,27m/s Kui V?1.2m/s, siis ?=; ?==0,026 Tera settimiskiirus: U=; kus C - Chezy parameeter C=; C==54,94 U= ??0,11 Seega hagusus, mille puhul toimub mudastumine on 1,09kg/m3 ning tingimus 0,55?1,09 on taidetud ning siit tulenevalt mudastumist ei toimu. VEEHAARDEEHITISTE VAJALIKE KORGUSMARKIDE MAARAMINE * Pais Jaakatte paksus on max 0,3m. Pais asub 0,7m sugavusel jaakihist ja paise korgus on 1,75m. Arvestades, et min vee pind asub 18m korgusel on paise ulemise serva korgusmark 17m. * Kaldakaevu pohi Paise alumise osa korgusmark on 15.25m. Toru labimoot 1m. Kaldakaevu pohja korgusmark on: 15.25-1-0,5=13.75m. * Kaldakaevu imi- ja eelkambris. ? - hoordetakistustegur (maaratakse Moody graafikult) Re= V - voolukiirus isevoolutorus; V=1,5m/s d - isevoolutoru labimoot; d = 1m ? - vee kinemaatiline viskoossus; ?=1,308*10-6m2/s Re=1146789 ? 106 ?C - toru ekvivalentkaredus; ?C=0,2 d - toru labimoot (mm); d=1000mm. Seega ?=0,0145 l - toru pikkus; l=19m, d - toru labimoot; d=1m, V - voolukiirus; V=1,5m/s, ? - kohttakistus: kaanak ?=1,265 valjavool ?=1,0 Vore puhul ? 0,4m Seega eelkambri min veepinna korgusmark on 18,0-0,4=17,6m. Imikambri puhul lisandub veel uks soel mille , seega 17,6-0,1=17,5m. * Isevoolutoru Isevoolutoru ulemise serva korgusmark uhtib paise alumise korgusmargiga, mis on 15,25m, kuna toru labimoot on 0,5m, siis toru alumise serva korgusmark on 15.25-0,5=14.25m. * Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik VEEPUHASTUSSEADMETE ARVUTUS * Mikrofilter Mikrofiltreid on 3, millest 1 on reservis. Uhe mikrofiltri arvutuslik keskmine toodang on 1600m3/h. Seadme gabariidid (mm): pikkus 5460, korgus 4240; kusjuures trumli gabariitmootmed (D*L)mm=3*3,7 ja pikkus 4600. Tegelik filtratsiooni pind 17,5m2, trumli poorlemiskiirus on 1,7 p/min. * Kontaktbassein Kontaktiaeg kontaktbasseinis on 10 min. Kontaktbasseini min maht: Wmin= Valin kontaktbasseini gabariitideks: pikkus 10,1m, laius 7.5, korgus 10m. Maht 757m3. * Segisti Segistiks on tiiviksegisti. Vee viibeaeg segistis on 30s. Segisteid on 5: W= Segisti gabariidid on: labimoot 2.2m, korgus 2m, kiirusgradient G=200s-1, poorete arv n = 1 p/s. * Flokulatsioonikamber Koagulatsiooni II faas toimub mehaanilises flokulatsioonikambris ehk flokulaatoris. ............ 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru