MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Государство и право -> Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

Название:Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції
Просмотров:87
Раздел:Государство и право
Ссылка:Скачать(19 KB)
Описание: План.   1.   Здійснення правосуддя виключно судами. 2.   Суд присяжних Англії. 3.   Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб’єкти.1. Здійснення правосуддя виключно судами. Право

Часть полного текста документа:

План.

 

1.   Здійснення правосуддя виключно судами.

2.   Суд присяжних Англії.

3.   Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб’єкти.


1. Здійснення правосуддя виключно судами.

Правосуддя — особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосов­них до прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та кри­мінальних справ і застосування встановлених зако­ном карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гаран­тується право на захист у суді його порушених прав і свобод.

Правосуддя в Україні регулюється статтями 124—131 Конституції України, законодавством про судоустрій, конституційне, цивільне, кримінальне та арбітражне судочинство.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно су­дами. Суди відповідно до ст. 6 Конституції України є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допус­каються. Юрисдикція судів поширюється на всі пра­вовідносини, що виникають у державі.

Завданнями правосуддя є:

• всебічне зміцнення законності й правопорядку;

• запобігання злочинам та іншим правопорушенням;

• охорона від будь-яких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його по­літичної та економічної систем, соціально-еко­номічних, політичних та особистих прав і сво­бод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і за­конних інтересів підприємств, установ, органі­зацій, громадських об'єднань;

• виховання громадян у дусі точного й неухильно­го виконання Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлен­ня до державного і громадського обов'язку, по­ваги до прав, честі й гідності громадян;

• виправлення й перевиховання осіб, які поруши­ли закон.

До основних ознак правосуддя слід віднести:

• здійснення правосуддя спеціальними державни­ми органами — судами (суддями), які у своїй ді­яльності є незалежними і підкоряються тільки законові;

• розгляд будь-яких справ у судах із дотриманням особливого порядку, регламентованого процесу­альним законом, — порядку судочинства;

•  загальнообов'язковість будь-яких судових рі­шень у справах, що проголошуються ім'ям Ук­раїни і мають силу закону.

Судочинство здійснюється Конституційним Су­дом України та судами загальної юрисдикції. Систе­ма судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Най­вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судо­вими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Незалежність    і    недоторканність    суддів гарантуються Конституцією і законами України.

  Вплив на суддів у будь-який спосіб  забороняється.

  Суддя  не  може  бути  без  згоди  Верховної  Ради    України затриманий чи заарештований  до  винесення  обвинувального  вироку судом.

  Судді   обіймають    посади    безстроково,    крім    суддів Конституційного Суду  України  та  суддів,  які  призначаються  на посаду судді вперше.

  Суддя звільняється  з  посади  органом,  що  його  обрав  або призначив, у разі:

     1) закінчення строку,  на який його обрано чи призначено;

     2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

     3) неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом здоров'я;

     4) порушення  суддею  вимог  щодо несумісності;

     5) порушення  суддею  присяги;

     6) набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо нього;

     7) припинення його громадянства;

     8) визнання  його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

     9) подання суддею заяви про відставку або  про  звільнення  з посади за власним бажанням.

 Повноваження судді припиняються у разі його  смерті.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених  законом випадках,  народні  засідателі  і   присяжні.

Професійні судді  не  можуть  належати  до  політичних  партій  та профспілок, брати участь у будь-якій політичній  діяльності,  мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані  посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької  та творчої.

На посаду  судді  може  бути  рекомендований  кваліфікаційною комісією суддів громадянин України,  не  молодший  двадцяти  п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі  права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років  а володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути  особи,  які  мають фахову  підготовку  з  питань  юрисдикції  цих  судів.  Ці   судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Просування імпортованого товару на території України
Просмотров:548
Описание: ВСТУП В сучасному світі безмежних можливостей не варто обмежувати бізнес місцевим рівнем, в той час як процес глобалізації набуває обертів, масштабність мислення окупається і приносить свої плоди дуже швидк

Название:Особливості процесу розширення НАТО на схід
Просмотров:582
Описание: Зміст Вступ Розділ 1. Проблема розширення НАТО 1.1 НАТО: сутність, стратегії, цілі та основні завдання 1.2 Розширення НАТО як процес внутрішньої трансформації Альянсу 1.3 Відношення Росії до розширення зон

Название:Визначення економічної ефективності технологічного процесу
Просмотров:464
Описание: Визначення економічної ефективності технологічного процесу 1. Бухгалтерський метод Широко застосовується метод визначення собівартості обробки партії заготовок за формулою: С = Аn + В,           

Название:Моделювання процесу підготовки та проведення дегустації абсенту
Просмотров:501
Описание: ЗМІСТ ВСТУП 1.  Загальна характеристика абсенту 2.  Приготування абсенту 3.  Способи проведення дегустації абсенту 4.  Популярні марки абсенту ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Название:Аналіз перспектив розвитку медичного страхування на ринку страхових послуг України
Просмотров:821
Описание: Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика медичного страхування в Україні 1.1 Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні 1.2 Необхідність медичного страхування Розділ 2. Аналіз сучасного стану

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru