MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Иностранный язык -> Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

Название:Англійські вигуки та їх українські еквіваленти
Просмотров:55
Раздел:Иностранный язык
Ссылка:none(0 KB)
Описание: Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни: на тему: Англійські вигуки та  їх украї

Часть полного текста документа:

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

на тему:

Англійські вигуки

та  їх українські еквіваленти

Виконав:                                                                                  студент

                                                                    групи

Науковий керівник:                                                          

Житомир – 2007


ЗМІСТ

 

Вступ. 3

Розділ І. Вигуки в граматичній системі сучасної англійської мови. 5

1.1. Статус вигуків у граматичній системі сучасної англійської мови. 5

1.2.  Класифікація вигуків. 6

1.3. Синтаксичні функції вигуків. 8

Висновок по першому розділу. 9

Розділ ІІ. Комунікативно-прагматичні значення вигуків. 10

2.1. Розряди вигуків за значенням. 10

2.2. Дискурсивні особливості вигуків. 18

Висновок по другому розділу. 23

Розділ ІІІ. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти. 24

Висновок по третьому розділу. 28

Висновки. 29

Список використаних джерел. 31


Вступ

 

Вигуки як лексико-граматичний клас одиниць, що мають своєрідне значення, відбивають дійсність нерозчленовано, не відокремлюючи емоційне від раціонального, є характерним елементом певної сфери мовлення, тісно пов’язаним з паралінгвістичними, невербальними засобами. Така природа вигуків зумовлює їхнє особливе місце в системі частин мови. Вони виконують важливі функції у мовленні, в них виразно виявляється прагматичне значення, оскільки вони безпосередньо відображають прагматичний тип інформації. Ідеї нерозривного взаємозв’язку процесів, що відбуваються в людській пам’яті, і процесів, що детермінують утворення вигуків і їхнє розуміння, визначають загальну орієнтацію сучасної лінгвістики на всебічне вивчення комунікативно-прагматичних аспектів мовних явищ, серед яких вигуки посідають окреме місце. Проте статус вигуків як частини мови, їхній склад, ознаки та функціонування у мовленні ще остаточно не визначені. Між тим саме системний підхід до дослідження вигуків дозволяє повніше описати їхні семантичні та функціональні властивості, встановити зв’язки між елементами мовної системи та об’єктивною дійсністю, виявити умови їх мовної реалізації. Це також дає змогу виявити участь вигуків у процесі мовлення, проаналізувати, як ці своєрідні одиниці мови використовуються мовцем та адресатом, як вони взаємодіють у процесі комунікації, в різних ситуаціях спілкування.

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю системних досліджень особ­ливостей вигуків сучасної англійської мови, які відіграють значну роль у вираженні індивіду­ального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вираженні почуттів та волевиявлень мовця. Наявні описи вигуків сучасної англійської мови недостатньо виявляють їхню специфіку і роль у комунікації, не дають повної уяви про особливості їхнього функціону­вання, закономірність вживання і місце в дискурсі. Актуальність дослідження полягає і в тому, що наочно підтверджується теорія безперервності розвитку мови і відкритості частин мови як грама­тичних класів, які постійно поповнюються новими одиницями не тільки за рахунок різних слово­творчих процесів, а й за рахунок збагачення новими значеннями уже існуючих мовних одиниць.

Метою дослідження є розгляд комунікативно-прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, а також аналіз особливостей їх перекладу на українську мову.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

·  розглянути дискусійні питання, пов’язані з природою вигуків та їхнім статусом у граматичній системі сучасної англійської мови;

·  охарактеризувати синтаксичні функції вигуків;

·  проаналізувати специфіку вигуків з конвенційно-обумовленим та контекстуаль­но-обумовленим прагматичним значенням;

·  описати вигуки у контексті мовленнєвих актів та дискурсу, виявити притаманні їм значення;

·  розглянути особливості перекладу англійських вигуків та їх українські еквіваленти.

Об’єктом дослідження є вигуки англійської мови, що використовуються в англомовній комунікації. ............

Нет комментариев.Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  Похожие работы:

Название:Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами
Просмотров:305
Описание: Курсова робота на тему: «Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами» Вступ   Актуальність теми. Одним із реальних

Название:Визначення економічної ефективності технологічного процесу
Просмотров:314
Описание: Визначення економічної ефективності технологічного процесу 1. Бухгалтерський метод Широко застосовується метод визначення собівартості обробки партії заготовок за формулою: С = Аn + В,           

Название:Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства
Просмотров:340
Описание: КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки Аналіз стану ринку і визначення ринкових перспектив підприємства ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1. Аналіз стану спожива

Название:Інваріантні підпростори. Власні вектори і власні значення лінійного оператора
Просмотров:314
Описание: Інваріантні підпростори. Власні вектори і власні значення лінійного оператора Як ми вже знаємо один і той же лінійний оператор в різних базисах задається різними матрицями. Виникає питання: чи не можна знайт

Название:Сутність держави, її основне призначення у суспільстві
Просмотров:305
Описание: Сутність держави, її основне призначення у суспільстві ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 2. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ЯК РЕАКЦІЯ НА СУСПІЛЬ

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru